تازه های علوم شناختی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/9 | 
 • دکتر مهدی تهرانی دوست، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران    ‌ 
 • دکتر سیده پریسا حسنین، استاد فیزیولوژی، دانشگاه زابل، زابل، ایران                                                                            ‌   
 • دکتر عباس حق‌پرست، استاد نوروفیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران                                             
 • دکتر امیرحسین رضوانی، استاد روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه پزشکی دوک، دورهام، کارولینای شمالی، آمریکا                   
 • دکتر محمدرضا زرین‌دست، استاد نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران                                                 
 • دکتر وحید شیبانی، استاد نوروفیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران                                                           
 • دکتر مصطفی عاصی، استاد زبان‌شناسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، تهران، ایران                                                 ‌ 
 • دکتر علی قلعه‌ایها، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پرشکی همدان، همدان، ایران                                                            ‌ 
 • دکتر رضا کرمی-نوری، استاد روان‌شناسی شناختی، دانشگاه اوربرو، اوربرو، سوئد                                                                
 • دکتر حسین کاویانی، استاد روان‌شناسی، دانشگاه شرق لندن، لندن، انگلستان                                                                   
 • دکتر علیرضا مرادی، استاد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی و موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران                  
 • دکتر علی مطیع نصرآبادی، استاد مهندسی پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران                                                                 
 • دکتر مریم نوروزیان، استاد نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران                                                                  
 • دکتر بهروز بیرشک، دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران                                                              
 • دکتر جواد حاتمی، دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران                              ‌‌ 
 • دکتر محمود کیائی، دانشیار فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشگاه علوم پرشکی آرکانزاس، لیتل راک، آرکانزاس، آمریکا                   ‌ 
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.41.25.fa
برگشت به اصل مطلب