تازه های علوم شناختی- دریافت فرم تعهدنامه و تعارض منافع
فرم تعهد نویسندگان، تعارض منافع و چک لیست ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/23 | 
به همراه هر مقاله نویسنده مسئول باید فرم تکمیل شده تعهدنامه نویسندگان و تعارض منافع را که به امضای تمام نویسندگان رسیده است را ارسال نماید. نشریه مقالاتی که فرم­­ تعهدنامه نویسندگان را تکمیل و ارسال نکرده باشند، بررسی نخواهد کرد. نویسندگان متعهد هستند که مقاله ارسالی در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد و تا گرفتن پاسخ نهایی، مقاله را برای نشریه دیگری ارسال ننمایند. همچنین در انتهای فرم تعهد نویسندگان و تعارض منافع، چک لیست ارسال مقاله (ساختار نگارشی) نیز وجود دارد که نویسنده مسئول باید قبل از ارسال مقاله کلیه موارد ذکر شده را انجام داده و تایید کند. فرم تعهد نویسندگان، تعارض منافع و چک لیست ارسال مقاله (ساختار نگارشی) را از اینجا دریافت نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find-1.142.41.fa.html
برگشت به اصل مطلب