تازه های علوم شناختی- سیاست تعارض منافع
سیاست‌های تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/18 | 
سیاست های تعارض منافع
نشریه علمی-پژوهشی تازه‌های علوم شناختی به صاحب امتیازی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، متعهد به اجرای توصیه‌نامه های کمیته جهانی سردبیران پزشکی در خصوص مسئولیت‌های نویسندگان- تعارض منافع است. نویسندگان باید هنگام ارسال مقاله اطلاعات مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی که در نگارش مقاله تاثیرگذار بوده است، را بیان کنند.  همچنین نویسندگان باید منابع حمایت مالی مقاله را نیز اعلام نمایند. کامل کردن و امضاء فرم اظهارنامه تعارض‌های منافع بالقوه برای نویسندگان ضروری است. فرم تعهد نویسندگان، تعارض منافع و چک لیست ارسال مقاله (ساختار نگارشی) را از اینجا دریافت نمایید.

 
 
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.131.27.fa
برگشت به اصل مطلب