تازه های علوم شناختی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۹ | 
مدیرمسئول: دکتر محسن میرمحمد صادقی 

سردبیر: دکتر سهراب حاجی زاده


اعضاء هیئت تحریریه:

1- دکتر محمدرضا زرین دست – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارماکولوژیست
2- دکتر امیر شعبانی - استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، روان پزشک
3- دکتر مجید صادقی – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، روانپزشک
4- دکتر حسن عشایری – استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، عصب روانپزشک
5- دکتر حسن کاویانی – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، روانشناس
6- دکتر بهروز بیرشک، دانشیار انستیتو روانپزشکی تهران، روانشناس
7- دکتر جواد حاتمی، دانشیار دانشگاه تهران، روانشناس
8- دکتر رضا زمانی – دانشیار دانشگاه تهران، روانشناس
9- دکتر سید وحید شریعت – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، روانپزشک
10- دکتر رضا کرمی نوری- دانشیار دانشگاه تهران، روانشناس
11- دکتر شهین نعمت زاده- استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهشکده علوم شناختی، زبانشناس
12- دکتر علی یونسی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص علوم اعصاب

 
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.41.25.fa
برگشت به اصل مطلب