تازه های علوم شناختی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/9 | 
 • دکتر مهدی تهرانی دوست، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه آموزش عالی علوم شناختی، روان‌پزشکی  ‌ 
 • دکتر سیده پریسا حسنین، استاد دانشگاه زابل، فیزیولوژی                                                                       ‌   
 • دکتر عباس حق‌پرست، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نوروفیزیولوژی                                           
 • دکتر محمدرضا زرین دست، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، نوروفارماکولوژی                                              
 • دکتر وحید شیبانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نوروفیزیولوژی                                                         
 • دکتر مصطفی عاصی، استاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، زبان‌شناسی                                              ‌ 
 • دکتر علی قلعه‌ایها، استاد دانشگاه علوم پرشکی همدان، روان‌پزشکی                                                           ‌ 
 • دکتر علیرضا مرادی، استاد دانشگاه خوارزمی و موسسه آموزش عالی علوم شناختی، روان‌شناسی بالینی                
 • دکتر علی مطیع نصرآبادی، استاد دانشگاه شاهد، مهندسی پزشکی                                                               
 • دکتر مریم نوروزیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، نورولوژی                                                                
 • دکتر جواد حاتمی، دانشیار دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی علوم شناختی، روان‌شناسی                           ‌‌ 
 • دکتر مهدی پورمحمد، استادیار موسسه آموزش عالی علوم شناختی، زبان‌شناسی                                             
 • دکتر محمود تلخابی، استادیار، دانشگاه فرهنگیان و موسسه آموزش عالی علوم شناختی، فلسفه تعلیم و تربیت     
 • دکتر رضا خسروآبادی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، مهندسی پزشکی                                                       

 
نشانی مطلب در وبگاه تازه های علوم شناختی:
http://icssjournal.ir/find.php?item=1.41.25.fa
برگشت به اصل مطلب