راهنمای نگارش مقاله

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۹ | 
راهنمای نویسندگان
فصلنامه تازه های علوم شناختی
 
 • شرایط پذیرش مقاله
 1. فصلنامه تازه های علوم شناختی یک مجله مرتبط با حوزه گسترده علوم شناختی است که مقالات خود را بر پایه Peer review  انتخاب می کند. ارتقای علوم شناختی در ایران ، تشویق تبادل آرای صاحب نظران و کمک به پژوهش و آموزش در این حوزه علم از اهداف این فصلنامه است . مخاطبان این فصلنامه روان شناسان ، متخصصین حوزه های مختلف علوم شناختی می باشند.
 2. فصلنامه تازه های علوم شناختی از داوری و چاپ مقاله های پژوهشی استقبال می کند.
 3. در صورت لزوم ، یک مقاله از هر شماره به مقاله های مروری و یا گزارش های موردی (در صورت داشتن ویژگی های علمی کافی ) اختصاص داده می شود.
 4. نشریه از داوری و چاپ مقاله های ترجمه شده معذور است.
 5. نامه به سردبیر ، نکته ها و گزارش کوتاه برای بررسی و چاپ پذیرفته میشود.
 6. دفتر فصلنامه ی تازه های علوم شناختی پذیرای نقد مقال های چاپ شده در شماره آخر خود می باشد. نقد هر مقاله همراه با پاسخ نگارنده ی مقاله ی مورد نقد، پس از تصویب هیأت تحریر به چاپ خواهد رسید.
 
 • اصول کلی چاپ مقاله
 1. مقاله دریافت شده پس از بررسی اولیه برای داوری ارسال می شود و پس از اخذ نظر داوران برای تأیید نهایی در اختیار سردبیر قرار می گیرد.
 2. مقالاتی که برای چاپ آماده شده اند برای تأیید نهایی به نویسنده ارجاع می شوند. صحت و سقم و مسئولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده (گان) می باشد.
 3. یک نسخه از نشریه حاوی مقاله در اختیار نویسنده مسئول (رابط) گذاشته می شود.
 4. چاپ و انتشار مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع " فصلنامه تازه های علوم شناختی" بلامانع است.
 5. فصلنامه تازه های علوم شناختی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد. هیأت تحریریه در انجام اصلاحات (با تایید مولف) آزاد است.
 6. تکمیل و امضای فرم تعهدنامه توسط همه نویسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم تعهد نامه نویسندگان را پر نکرده باشند، خودداری می شود.
 
 
 
 
 • شیوه نامه نگارش مقالات پژوهشی
 1. در ساختار مقاله باید نکات زیر رعایت شده باشد:
الف) عنوان فارسی و انگلیسی
ب) نام و مشخصات کامل نویسندگان به فارسی و انگلیسی
ج) چکیده فارسی و انگلیسی – دارای بخش های مقدمه (Introduction) ، روش (Method)، یافته ها (Results) و نتیجه گیری (Conclusion) (100 تا 250 کلمه فارسی و 100 تا 250 کلمه انگلیسی).
د) کلید واژه های فارسی و انگلیسی (حداقل 3 و حداکثر 6 کلمه)
ه) متن اصلی باید دارای مقدمه، روش ، یافته ها ، بحث و نتیجه گیری باشد (دارای ارجاعات به منابع).
و) ارجاع به منابع در همه موارد لازم به صورت کامل رعایت شود.
 1. کل متن به صورت یک ستونی در کاغذ  A4با فواصل مساوی 3 سانتی متری از بالا، پایین ، چپ و راست صفحه تایپ شده باشند. برای تایث قسمت های مختلف مقاله به شرح زیر عمل نمایید:
الف) تمام متون فارسی و انگلیسی باید با قلم و اندازه هایی که در شماره های بعدی آمده است نوشته شوند.
ب) فواصل خصوص در تمام مقاله 1 واحد باشد.
 1. مقاله به صورت 2 فایل جداگانه ارسال شود (فایل بدون نام نویسندگان و فایل با نام و آدرس نویسندگان)
فایل اصلی باید دارای قسمت های مجزای جلد، صفحه اول ، متن اصلی ، جدول ها و نمودارها باشد. در فایل بدون نام ، ذکر مشخصات نویسندگان در صفحه اول و جلد لازم نیست.
 1. در صفحه جلد باید عنوان فارسی و انگلیسی مقاله با اندازه قلم 14 و بولد  (Bold) نوشته شود. مشخصات کلیه نویسندگان باید به فارسی و انگلیسی در این صفحه با اندازه قلم 12 نوشته شود.
 2. مشخصات نویسنده مسئول با فرمت (نام و نام خانوادگی ، درجه علمی ، رشته تحصیلی یا تخصص، شماره تلفن محل کار، آدرس آکادمیک و آدرس پست الکترونیک) به طور کامل درج شود (فارسی و انگلیسی).
 3. در صفحه اول باید ابتدا چکیده و کلید واژه های فارسی (اندازه 11) و سپس چکیده و کلید واژه های انگلیسی (اندازه 10 ) نوشته شود.
 4. نوشته های فارسی صفحات متن اصلی مقابله با قلم B Mitra و اندازه 12 و نوشته های انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه 11 نوشته شوند. تیترها بولد باشند. منابع در انتهای متن اصلی و با اندازه 10 نوشته شوند. نام مجلات مطابق نمونه به صورت ایتالیک نوشته شود.
جدول های و نمودارها واضح و فاقد اطلاعات تکراری در متن بوده و حتماً شماره و توضیح (اندازه فارسی 10 و انگلیسی 9) داشته باشند. ضمناً جداول بایستی بدون استفاده از خطوط عمودی و فقط با استفاده از خطوط افقی ترسیم شوند. در متن برای شماره گذاری و ارجاع به تصاویر، جدول ها، نمودارها سه سری شماره گذاری
 

مستقل انجام شود. تصاویر، شامل شکل های استفاده شده از منابع و عکس های تهیه شده توسط نویسندگان است .
 1. عکس های ارسال شده دقیق، روشن و اصل ، دارای PDI300 و با ابعاد (طول و عرض) بالاتر از هزار پیکسل باشد و در فایل PDF شده دارای وضوح مناسب باشد. در متن مقاله به شماره عکس ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص شود. جداول صرفاً در نرم افزار (Word 2007) کشیده شود و حداکثر طول جدول 12 سانتی متر باشد. نمودارها در نرم افزار اکسل کشیده شود (اسکن نشود). فرمول ها صرفاً در  (Word 2007) نوشته شود و اعداد آنها فارسی باشد.
 2. متن مقاله به فارسی نوشته شودو از نگارش کلمات لاتین به صورت فارسی اکیداً پرهیز گردد؛ مگر در مواردی که هیچ جایگزین پذیرفته شده ای برای واژه ی مورد نظر موجود نباشد. در هر جای متن که لازم به نظر میرسد، معادل لاتین کلمه فارسی نوشته شده با درج شماره به صورت پاورقی آورده شود. بدیهی است که معادل لاتین یک کلمه ی مشخص ، فقط یک بار و در اولین مورد استفاده ی کلمه فارسی آن نوشته می شود.
 • شیوه نامه نگارش مقالات پژوهشی
شیوه نگارش منابع بر اساس مصوبه کمیته بین المللی سردبیران مجلات در ونکور کانادا تعیین شده است، لذا کلیه منابع به ترتیب ظهور در متن شماره گذاری شده و در پایان مقاله ردیف می شوند. منابعی که فارسی هستند باید توسط نویسنده به انگلیسی ترجمه شده و در پایان آن کلمه {Persian} آورده شود. نمونه هایی از نگارش منابع به شرح زیر می باشد:
مقاله انگلیسی: نام خانوادگی، حرف اول نام، عنوان مقاله، نام مجله، سال ، دوره (شماره)، صفحات.
اگر تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر باشد پس از نفر ششم « » و et   al اضافه شود.
Parkin DM, Clayton D, Blak RJ, Masuyer E, Friedi HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up . Br Cancer
1996; 73:1006-12
مقاله به زبان غیر انلگیسی:
Ayatollahi S.M.T, Khosravi A. A case-control study of migraine and tension-type headache's risk factors among Shiraz schoolchildren . Scientific Journal of Hamadan Universit of Medical Sciences and Health Services 2005; 11(4(sn34)): 37-42 [Persian]
مقاله زیر چاپ:
Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaine addicion. N Engl Med. In press 1996
 
 
 

مقاله در نشریات الکترونیک:
Morss SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5] ; (1) : [24 screens ] . Available from: URL:// www.cdc. Gov/ncidod/EID/eid. Htm
مقاله کنفرانس:
Kimyar J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of 10 th Inrernational Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan Amsterdam: Elsevier; 1996
کتاب:
نام خانوادگی ، حرف اول نام ، عنوان کتاب، محل نشر، ناشر، سال ، صفحات، در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد از نمونه قبل استفاده شود.
Notman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York : Church Lvingston ; 1996
کتاب غیر انگلیسی:
Shariati M, Sadgari A, editors. Study guide: Preparation and is application in medical education. Tehran: Hayyan press; 2007. [Persian].
پایان نامه : نام خانوادگی ، حرف اول نام، عنوان پایان نامه ، محل انتشار، نام دانشکده ، دانشگاه ، سال.
Kapan SJ. Post – hospital home health care: the elderly,s access and utilization [dissertantion]. St. Louis (MO): Washington Univ:1995.
وب گاه:نام نویسنده (گان) عنوان، {تاریخ دقیق دسترسی} ، سال نشر ، در صورت دسترس بودن شماره صفحات. آدرس اینترنتی دسترسی.
H1N1 flu(swine flu): resources for pregnant woman. Centers for Disease Control and Prevention Web site . http:// ww.cdc.gov/ h 1n1 flu / pregnancy/. Updated December 14, 2009. Accessed July 25, 2010.
 
 
 
 
 • شیوه ارسال مقالات:
 1. مقاله باید توسط نویسنده مسئول ارسال شود. درغیر این صورت باید نامه ای مبنی بر معرفی نویسنده رابط از طرف نویسنده مسئول همراه مقاله فرستاده شود.
 2. به هنگام ارسال مقاله دقت فرمایید که چکیده فارسی و انگلیسی و کلید واژه های فارسی و انگلیسی و همچنین مشخصات خواسته شده نویسندگان به دقت در جای مناسب نوشته شوند. مقالات فاقد این اطلاعات در سیستم بررسی وارد نمی شود.
 3. ارسال مقاله فقط از طریق وبگاه http://icssjournal.ir امکان پذیر می باشد (مقالاتی که از طریق پست یا پیک به دفتر مجله ارسال شود پذیرفته نخواهد شد.)
 
 

نشانی دفتر مجله : فاز 4 شهر پردیس ، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار پژوهشکده علوم شناختی
رایانامه فصلنامه : journal@iricss.org                                             تلفن: 76291130 – 021 داخلی (7)
نشانی سامانه : icssjournal.ir http://                                           دورنگار: 76291140 - 021

فصلنامه ی تازه های علوم شناختی در ویراستاری علمی و ادبی مقالات دریافتی آزاد است.
 
 
 
 
 
 

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2484 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تازه های علوم شناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Advances in Cognitive Science

Designed & Developed by : Yektaweb