دوره 19، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 19 شماره 1 صفحات 62-74 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دکترای تخصصی روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پ ام نور، تهران
2- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه ی آزاد
چکیده:   (976 مشاهده)
مقدمه: پدیده ی فرار دختران از خانه علل مختلفی دارد . هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی سیستم های مغزی رفتاری، تاب آوری و توانایی حل مســاله در دختران فراری و بهنجار اســت. 
روش: پژوهش حاضر یک پژوهش علی- مقایســه ای اســت و جامعه ی آماری آن را تمامــی دختران فراری مراکز اورژانس اجتماعی بهزیســتی استان گیلان تشــکیل می دهند. از میان این دختران، ۴۰ نفر داوطلبانه با روش نمونه گیری در دســترس انتخاب شــدند. گروه بهنجار نیز ۴۰ نفر بودند که از میان دختران دبیرستانی و همچنین دختران مجامع عمومی شهر تالش به شیوه ی تصادفی انتخاب شده بودند. هر دو گروه به پرسش نامه های سیستم های مغزی- رفتاری کارور- وایت، تاب آوری کانر- دیویدسون و حل مساله ی اجتماعی تجدیدنظرشده پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) آزمون t دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد. 
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فعالیت سیستم فعال ساز رفتاری دختران فراری شدیدتر و سیستم بازداری رفتاری آنها ضعیف تر از گروه بهنجار اســت. همچنین دختران فراری بیشتر از دختران عادی از سبک جهت گیری منفی به حل مســاله ، سبک تکانشی/ بی احتیاط و سبک اجتنابی استفاده می کنند و کمتر از آنها از سبک های جهت گیری مثبت به حل مساله و حل مساله ی منطقی بهره می برند. نمرات تاب آوری دختران فراری نیز کمتر از دختران عادی است.
نتیجه گیری: با شناسایی علل موثر بر فرار دختران، می توان دختران در معرض خطر را شناسایی کرد و در سطح فردی و خانوادگی آموزش های لازم را به انان ارائه داد و به این وسیله مانع فرار آنها از خانه و پیامدهای فردی و اجتماعی آن شد.
متن کامل [PDF 800 kb]   (359 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۲۰